پروژه های پژوهشی

مدرسه انرژی و هوشمند سازی

مراکز مرتبط داخلی و خارجی

سامانه مدیریت روشنایی-نماد عملی اصلاح الگوی مصرف چاپ
Lighting Management System (LMS) نماد عملی اصلاح الگوی مصرف در بخش انرژی(روشنایی) تهیه وتدوین : طهماسب داودي : تماس گستر کیش، تهران آناهیتا داودي : دانشگاه بوروس – بوروس ، سوئد حامد خادمی کرد: تماس گستر کیش ، تهران آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید دومین کنفراس سراسري اصلاح الگوي مصرف انرژي الکتریکی اهواز / 3 لغایت 4 اسفند ماه 89 Lighting Management System (LMS) سامانه مدیریت روشنایی نماد عملی اصلاح الگوي مصرف در بخشروشنایی چکیده مقاله در بخش روشنایی ازجمله فن آوري هاي نوین در بخش روشنایی ساختمان LMS سامانه پیشرفته مدیریت انرژي میباشد که به کمک آن با اعمال مدیریت در مصرف انرژي میتوان بدون کمترین محدودیت بیشترین رفاه را براي بابهره گیري از انواع مختلف سنسورها،فتوسلها و زمان LMS مصرف کننده فراهم آورد . در سامانه مدیریت روشنایی سنج ها و دیمرها تمامی ورودي ها و خروجیهاي مربوط به روشنایی را با راندمان بالا می توان مدیریت نمود . دراصولی ترین شیوه نور پردازي براي انواع فضاها و مناسبترین سطح مقطع براي LMS سامانه مدیریت روشنایی هادي هاي حامل جریان و انتخاب مقاطع براي لوله ها و داکت ها و انتخاب دقیقترین ظرفیت براي تجهیزات حفاظتی و امنیتی مانند فیوزها و محافظ جان را به کمک نرم افزار اختصاصی این سامانه می توان انتخاب نمود. در این سامانه پیشرفته به کمک نرم افزار اختصاصی تهیه نقشه هاي اجرایی و محاسبات و منحنیهاي مصرف جهت طراحی ،اجرا و خدمات بعدي مرتبط با سرویس و نگهداري امکان پذیر می گردد. در مقاله علمی حاضرسعی شده تا این و سپس انواع LMS فن آوري نوین که هم اکنون به صورت یک محصول در خدمت مردم قرار گرفته ابتدا متدولوژي سنسورها و فتوسلها و زمان سنجها و دیمرها که با سیستم هماهنگ می باشد تشریح و نهایتا به نتایج حاصل از بکارگیري این فن آوري دانش بنیان پرداخته شود. با این فن آوري نوین می توان طرح مشترك سازمان بهره وري انرژي ایران و شرکت مادر تخصصی توانیر که مقرر است در جهت اصلاح الگوي مصرف در به صورت جامع LMS.88.O 749000 ساختمان دولتی براي کاهش مصرف انرژي به اجرا در آید را به کمک مدل در قالب یک سامانه مرکزي مدیریت و اجراء نمود. و همزمان در ساختمان هاي جدید الاحداث می توان به کمک در سال اول بیش از 20 % از یک میلیون واحد در حال ساخت را تحت مدیریت این سامانه دیجیتالی LMS تابلوي قرارداد. این فن آوري نوین طی شماره 57729 گواهینامه ثبت اختراع خود را از سازمان شرکت ها و مالکیت صنعتی آماده عرضه می (LMS.88.N) و (LMS.88.O) ایران در یافت داشته است . این محصول هم اکنون در دو ورژن باشد.
کلید واژه: سیستم مدیریت روشنایی - دوموتیکس - اتوماسیون منزل - ساختمان هوشمند
 
Thesis: Lighting Energy Management System چاپ
This thesis is about saving energy consumed in buildings’ lighting by using a prototype BEMS. The purposes of this prototype BEMS is to increase energy saving, automation and control, safety and security. Saving energy is achieved through optimizing heating, cooling and lighting energy consumption, eliminating leakage of currents, and reduction of heat loss in building utilities. This research focuses on programming of a microcontroller to minimize energy consumption in the lighting sector. First, different methods of lighting control are examined and then a new method is designed by combining the studied methods in order to achieve the maximum control over lighting. The new method is combination of occupancy-linked control, daylight-linked control and time-based control. A sample program is written to test the most complex part of this new method that tests the occupancy-linked control procedures. In this program, the BEMS switches lights on when occupancy is detected by a sensor in a specific zone, and off again after a predetermined time period when no occupancy is detected. The time period and some other user preferences can be configured by users by connecting the BEMS device to a personal computer and using application software specifically designed for the BEMS device. Since this system is software based, other sensors can be added to the system and the system can be customized according to users’ needs e.g. defining scenarios so that after triggering a sensor, multiple commands will be executed instead if just switching on or off a set of lights. Additionally, the design of this BEMS has potential to convert it to a burglar alarm by changing the operating mode. Saving energy, increasing comfort and safety are the main purposes of this method. Another capability of the BEMS is related to the wiring. Command and power circuit has been separated. This allows localized switching for the whole system. In future studies, the method developed in this research has to be tested in practice and further developed to cover the errors found. In addition, studies can be conducted on different application of BEMS like radon concentration control. This can be done by adding radon sensors and using CFD to get additional monitoring and control functions. The goal will be achieving optimal trade-off between energy saving and Indoor Air Quality (IAQ) particularly excess radon accumulation. By using simulation the BEMS can make intelligent decisions. Keyword: BEMS, Saving Energy, microcontroller (ATmega128), Codevision, lighting management system